Obchodní podmínky

Za najdete naše všeobecně platné obchodní podmínky.
Pokud by Vám cokoliv nebylo jasné, neváhejte nás kontaktovat.

Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro prodej zboží a služeb na internetových stránkách sifrovka.cz. Internetové stránky provozuje Petr Jůda, IČO 09685448 se sídlem Bohdalec 2, 592 55 Bobrová (dále jen „prodávající“). Obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetových stránek prodávajícího.

Kupující učiněním objednávka akceptuje tyto obchodní podmínky pro dodávky zboží zveřejněné prodávajícím a potvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil. Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodejce a zákazníka.

Objednávka

Objednávka podaná kupujícím je návrhem smlouvy. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. Tato smlouva je závazná a kupující se zavazuje za dodané zboží zaplatit. Odeslání objednávky se považuje za takový úkon kupujícího, který nepochybným způsobem identifikuje objednávané zboží, kupní cenu, osobu kupujícího, způsob úhrady kupní ceny, a je pro smluvní strany závazným návrhem kupní smlouvy. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři, seznámení se s těmito obchodními podmínkami na webové stránce a potvrzení kupujícího o tom, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil. Objednávky jsou zasílány pouze v rámci České Republiky, do jiných zemí bude objednávka zaslána pouze po předchozí domluvě.

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

V případě uzavření kupní smlouvy na hru, bere kupující na vědomí, že se jedná o produkt duševního vlastnictví a tedy je zakázáno jakékoliv jeho šíření, kopírování, veřejné publikování nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora. Dále kupující přijímá, že jakékoliv použití informací z předmětu koupě a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze v rukou kupujícího a prodávající za ně nenese žádnou odpovědnost.

Cena a platební podmínky

Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy kupující uhradí bezhotovostně převodem na účet prodávajícího.

Odstoupení od kupní smlouvy

Kupující má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti dnů od převzetí zboží. Jelikož je předmětem koupě aktivační kód do venkovní únikové hry, je možné od smlouvy odstoupit pouze v případě, že tento kód ještě nebyl použit. Pokud již byl kód použit a kupující využil jeho podstatu, toto právo zaniká.

Ochrana osobních údajů

Dokončením objednávky souhlasíte se zpracováním osobních údajů v rozsahu uvedeném v dokumentu „Ochrana osobních údajů“ zveřejněném na internetové stránce sifrovka.cz.

Závěrečná ustanovení

Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

V Bohdalci dne 23. 11. 2020

Přesunout se na začátek